ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ
A.Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu
B.Anadolu Selçuklu Devleti'nin Yükselişi
C.Anadolu Selçuklu Devleti'nin Yıkılışı
D.Anadolu Selçukluları Döneminde Kültür ve Medeniyet
E.Anadolu Beylikleri
F.Haçlı Seferleri
Alıştırmalar
 

A.Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluşu

Anadolu Selçuklu Devleti HaritasıAnadolu'nun fethine katılmış olan Türk Beylerinden birisi de Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tı. Alparslan'ın ölümünden sonra Anadolu'ya geçen Süleyman Şah,ilk önce Konya'yı aldı. Daha sonra batıya yöneldi. Bu sırada Bizans karışıklıklar içindeydi. Süleyman Şah 1075 yılında İznik'i fethetti. İznik merkez olmak üzere Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. Anadolu Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı bir devlet olarak kuruldu. Süleyman Şah Bizanstaki taht kavgalarına karışarak hakimiyetini genişletti. Boğazlardan Adana'ya dek topraklar. Anadolu Selçukluların eline geçti. Devletini kuvvetlendiren Süleyman Şah; Bizans İmparatoru ile anlaşarak güneye indi. Adana ve Antakya'yı aldı. Süleyman Şah'ın Halep önüne gelmesi Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş ile arası açıldı ve 1086 yılında yapılan savaşı Tutuş kazandı. Süleyman Şah vefat etti. Bugün mezarı Suriye'nin Halep şehri civarında Caber kalesindedir. Lozan antlaşmasına göre burası Türk toprağı sayılmakta ve türbenin bekçiliğini Türk askeri yapmaktadır.Yerine oğlu I.Kılıçarslan 1092 yılında geçti. Bu sırada Haçlı seferleri başladı. Kılıçarslan öncü haçlılar ve 1.haçlı ordusu ile savaştı. Fakat Bizans bu seferde Batı Anadolu'yu ele geçirdi. Bunun üzerine Konya, başkent oldu. Kılıçarslan daha sonra Danişmentliler ile savaştı. Yapılan savaşta Danişment gazi yenildi. Danişmentliler beyliği Kılıçarslan'ın egemenliğini tanıdı.

Kılıçarslan daha sonra doğuya yöneldi. Diğer Türk beylikleri de Kılıçarslan'ın hakimiyetini tanıdılar. Sultan Urfa'daki Haçlılar ile savaştı. Büyük Selçuklu Sultanı tarafından atanan Emir Çavlı'ya karşı, Musul ileri gelenleri I.Kılıçarslan'dan yardım istediler. Musul'a giren I.Kılıçarslan ile Emir çavlı arasında yapılan savaşı Emir Çavlı kazandı. I.Kılıçarslan vefat etti.

I.Kılıçarslan ölümünden sonra oğulları arasında taht mücadelesi başladı. Bu durumdan Bizans yararlandı. Konya'ya kadar ilerledi. Taht mücadelesinden I.Mesut galip çıktı. Danişmentlilerin desteğiyle ikinci haçlı seferine katılan Avrupa krallarına karşı başarılı savaşlar verdi. II.Kılıçarslan, babası I.Mesut'un ölümü üzerine 1155 de Anadolu Selçuklu Sultanı oldu. 1157 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Sancar öldü. Anadolu Selçuklu Sultanı tamamen bağımsız oldu. II.Kılıçarslan Danişmentliler beyliğine tamamen son verdi. Batı Anadolu'ya Türkmen kitlelerinin yerleşmesi üzerine Bizans imparatoru 100.000 kişilik ordusuyla Denizli yönünde ilerleyen imparator Miryokefalon vadisinde II.Kılıçarslan, yaptığı ani baskınla Bizans ordusu, büyük bir yenilgiye uğradı. Miryokefalon savaşı ile Malazgirt'den sonra Anadolu'da ikinci büyük zaferini kazandılar. Haçlı seferleri sırasında Bizans'a geçmiş olan üstünlük tekrar Türklere geçti. Bizansın Türkleri Anadolu'dan çıkarma ümidleri tamamen sona erdi. Artık elindeki toprakları korumak için savunmada kaldı.

Miryokefalon zaferiyle Bizans'tan gelebilecek tüm tehlikeler kaldırılmış oldu. I.Gıyaseddin Keyhüsrev'in sultanlığı ile de Anadolu Selçuklu Devleti gelişme dönemine girdi. I.Gıyaseddin Keyhüsrev; Anadolu Türk birliğini güçlendirmeye çalıştı. Trabzon Rum Devletiyle savaşarak başarılı oldu. Böylece Asya'dan gelen Karadeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşan ticaret yolu kontrole alındı. Daha sonra Akdeniz'de önemli ihracat ve ithalat limanı olan Antalya'yı fethetti.

B.Anadolu Selçuklu Devleti Yükselişi

I.İzzeddin Keykavus döneminde Trabzon Rum Devletinden Sinop limanı alındı. Antalya ve Sinop'un fethiyle Türkler donanma meydana getirerek denizciliğe başlamış oldular. I.İzzeddin Keykavus döneminde Latin Kıbrıs krallığı ile ticaret antlaşması imzalandı. Anadolu Selçuklu Devletinin en parlak dönemi I.Alaeddin Keykubat zamanında yaşadı. 1220 yılında sultan oldu. Moğol tehlikesinin farkına vardı. Buna karşı askeri ve siyasi önlem aldı. Mısır ve Suriye'ye hakim olan Eyyubilerle anlaşma yollarını aradı. Konya,Kayseri ve Sivas şehirlerinin surlarını yeniden yaptırdı. Kandeor kalesini aldı Buraya Alaiye(Alanya) adını verdi. Bir de tersane yaptırdı. Burası sultanların kışlığı oldu. Bu dönemde Kırım kıyısında bir ticaret şehri olan Suğdak alındı. Böylece donanmayla ilk kez denizaşırı bir sefer yapılmış oldu. I Alaeddin Keykubat, Moğol istilasıyla Doğu Anadoly'ya giren Harzemşahlarla iyi geçinmeye çalıştıysa da Celaleddin Harzemşah'ın Ahlat'ı alması üzerine Yassı Çemen'de (Erzincan yakınları) savaştı. Harzemşahlar bu savaşta yenildi.(1230)

C.Anadolu Selçuklu Devleti'nin Yıkılışı

Yerine geçen II.Gıyasettin Keyhüsrev tahta çıktı. Yeterli bir hükümdar olamadı. Amasya dolaylarında çıkan Baba İshak ayaklanmasını güçlükle bastırdı.(1240). Doğu Anadolu'ya gelmiş olan Moğollar devletin durumunu gördüler. Baycu Noyan komutasında bir Moğol ordusu Erzurum'u aldı. 1243 yılında Sivas'ın doğusunda Kösedağ mevkiinde savaşta Selçuklular yenildi. Moğollara karşı Mısır'da devlet kurmuş olan Memluklulardan yardım istendi. Memluk sultanı Baybars ordusuyla Anadolu'ya geldi. Moğolları Elbistan yakınlarında yenilgiye uğrattı. Fakat Baybars Anadolu'dan istediği yardımı göremedi. Ülkesine geri döndü. II.Mesut'un 1308 yılında ölmesiyle Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldı. 1318 yılında kesin olarak sona erdi. 1335 yılına kadar Moğol İlhanlı Devleti hakimiyeti sürdü.

Önceki SayfaAna SayfaSonraki sayfa